Specialist in

Grondmonsters

De Bodemindex: eenvoudig grondmonsters beoordelen

Met de introductie van de Bodemindex geeft Nutrilab Agro de oplossing om grondmonsters op een eenvoudige maar robuuste manier te beoordelen. U ziet in één oogopslag hoe een perceel scoort en zo kan gericht actie ondernomen worden met bemesting en bodemverbetering. De bodemindex geeft een rapportcijfer per perceel, gebaseerd op 4 essentiële onderdelen uit de bodemanalyses. Daarnaast worden ook alle andere elementen onderzocht, zoals u gewend bent van “traditionele” bodemrapporten. De Bodemindex wordt berekend in de pakketten Basis en Basis+ van Nutrilab Agro.

De voordelen voor adviseur en boer

Een veel gehoord probleem bij het lezen van een bodemanalyse is: wat is nu eigenlijk belangrijk? Waar moet ik op letten? Doorgaans worden zoveel parameters weergegeven, dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Niet alleen veehouders, akkerbouwers, groente- en fruittelers of boomkwekers vallen hier over, ook adviseurs, verkopers en andere erfbetreders hebben vaak moeite om de juiste onderdelen van de bodem goed te beoordelen. De Bodemindex helpt hierbij en levert u de volgende voordelen op:

 • Eenvoudige en snelle beoordeling
 • Praktische en robuuste benadering
 • Juiste keuzes voor een gerichte aanpak

Waar let de Bodemindex op?

De Bodemindex richt zich op 4 essentiële onderdelen uit de bodemanalyse. Per onderdeel wordt een score gegeven en dat leidt uiteindelijk tot 1 rapportcijfer voor het bemonsterde perceel. Deze praktische index houdt rekening met:

 • Het vermogen om mineralen te binden
 • Het vermogen om stikstof te mineraliseren
 • De directe beschikbaarheid van basisnutriënten
 • De structuur van de bodem

Het vermogen om mineralen te binden wordt bepaald door het lutumaandeel, organische stofpercentage en de pH. Je kan van lichte zandgrond geen zware kleigrond maken maar je kunt er wel voor zorgen dat de organische stofbalans wordt aangevuld en de pH op orde is (bekalken).

Het vermogen om stikstof te mineraliseren is afhankelijk van het Stikstof Leverend Vermogen (NLV) en de snelheid waarmee de organische stof wordt afgebroken en stikstof vrijkomt. Daarbij is de C/N verhouding van belang: hoeveel trage koolstof (C) staat tegenover het snelle stikstof (N).

De directe beschikbaarheid van basisnutriënten heeft te maken met het verschil tussen de bodemvoorraad en de beschikbaarheid voor de plant. Een bodem kan wel veel voorraad aan fosfaat en kalium bevatten, als de plant er niet aan kan, zullen de productieresultaten tegenvallen. De plantbeschikbaarheid wordt altijd uitgedrukt in CaCl2, soms in PAE en Nutrilab Agro werkt met PB (Plant Beschikbaar).

De structuur van de bodem wordt voor een enorm belangrijk deel bepaalt door de Calcium-bezetting van het klei-humus complex (CEC). Is het aandeel Calcium (CaO) aan het CEC laag? Dan is de bodemstructuur ook niet optimaal. Daarbij is Calcium ook een heel belangrijk element voor allerlei bodemprocessen.

Grondmonsters

Hoe kan ik de Bodemindex verbeteren?

De kunst van bodemverbetering zit hem in de juiste aanpak. Soms richten we ons op de korte termijn, soms op de lange termijn en vaak is beide nodig. Maar de belangrijkste vraag is: “wat moet ik doen?”. De Bodemindex geeft per onderdeel een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 laag of slecht is en een 10 zeer hoog of uitmuntend. Uiteindelijk wordt per perceel 1 rapportcijfer gegeven, uw Bodemindex.

Stel dat de Bodemindex aangeeft dat het vermogen om mineralen te binden vrij laag is (score 3,3) en de pH ligt onder het streeftraject. Dan is het voornaam om eerst te bekalken en dat geldt niet alleen voor zandgrond. Bekalken zorgt ook voor een hogere calciumbezetting van het CEC, waardoor ook de bodemstructuur verbetert.

Als de directe beschikbaarheid van basisnutriënten te laag scoort, is het raadzaam om hiervoor te corrigeren bij de bemesting van het gewas. Denk dan bijvoorbeeld aan het verstrekken van goed oplosbare kalium of fosfaat (indien toegestaan). Wordt structureel een onderbemesting aangehouden, dus minder bemest dan het gewas onttrekt, dan zal de beschikbaarheid van basisnutriënten een dalende trend laten zien.

Bespreek met uw teeltadviseur de juiste bemestingsstrategie per perceel of maak zelf heel eenvoudig een plan van aanpak met behulp van de Bodemindex.

Hoe kan ik de Bodemindex verbeteren?

De kunst van bodemverbetering zit hem in de juiste aanpak. Soms richten we ons op de korte termijn, soms op de lange termijn en vaak is beide nodig. Maar de belangrijkste vraag is: “wat moet ik doen?”. De Bodemindex geeft per onderdeel een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 laag of slecht is en een 10 zeer hoog of uitmuntend. Uiteindelijk wordt per perceel 1 rapportcijfer gegeven, uw Bodemindex.

Stel dat de Bodemindex aangeeft dat het vermogen om mineralen te binden vrij laag is (score 3,3) en de pH ligt onder het streeftraject. Dan is het voornaam om eerst te bekalken en dat geldt niet alleen voor zandgrond. Bekalken zorgt ook voor een hogere calciumbezetting van het CEC, waardoor ook de bodemstructuur verbetert.

Als de directe beschikbaarheid van basisnutriënten te laag scoort, is het raadzaam om hiervoor te corrigeren bij de bemesting van het gewas. Denk dan bijvoorbeeld aan het verstrekken van goed oplosbare kalium of fosfaat (indien toegestaan). Wordt structureel een onderbemesting aangehouden, dus minder bemest dan het gewas onttrekt, dan zal de beschikbaarheid van basisnutriënten een dalende trend laten zien.

Bespreek met uw teeltadviseur de juiste bemestingsstrategie per perceel of maak zelf heel eenvoudig een plan van aanpak met behulp van de Bodemindex.

Waar staat Plant Beschikbaar (PB) voor?

Als een bodem rijk is aan voedingsstoffen als zwavel, fosfaat, kalium, calcium of magnesium wil dat nog niet zeggen dat een plant deze elementen kan opnemen. Het verschil dus tussen voorraad en beschikbaarheid. Daarom introduceert Nutrilab Agro de term “Plant Beschikbaar”, afgekort “PB”, bij haar bodemanalyses. Op andere bodemrapporten wordt meestal gesproken over CaCl2 of over PAE. Nutrilab Agro houdt van eenvoud en duidelijkheid, vandaar dat gekozen is voor de term “PB”.

Bij een hoge bodemvoorraad maar een lage Plant Beschikbaarheid (PB) kan het toch wenselijk zijn om het element extra te bemesten in een goed oplosbare vorm, zodat de plant hierover ook direct kan beschikken. Meten we een hoog PB getal, dan is het doorgaans overbodig om het mineraal (extra) te bemesten. Dan komt voldoende vrij vanuit de bodem zelf.

Grondmonsters

Wat staat nog meer op het bodemrapport?

Het bodemrapport van Nutrilab Agro is naast robuust en betrouwbaar vooral ook heel praktisch opgezet. Op de eerste pagina van de Basis en Basis+ pakket staat de Bodemindex, een kaartje van het perceel en de belangrijkste parameters voor de mineralenwetgeving.

Op de 2de pagina staat de complete analyse van mineralen, met streefwaarden en beoordeling. Kiest u voor Basis+ dan worden ook sporenelementen onderzocht.

Het landbouwkundig advies kunt u op de derde pagina vinden. Tevens worden hier adviezen en tips gegeven om (de onderdelen van) de Bodemindex van het perceel te verbeteren. Bij de monstername wordt de keuze gemaakt welk advies weergegeven wordt op het rapport: grasland (voedergras en ook sierteelt of sportvelden), akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt of boomkwekerij.

Kiest u voor de uitgebreide analyse Basis+, dan vindt u extra informatie over het bemonsterde perceel op pagina 4 van het bodemrapport. We geven het verloop in hoogte aan binnen het perceel door middel van een hoogtekaart met gekleurde legenda. Ook wordt het historisch bouwplan weergegeven van de afgelopen 10 jaar. Erg handig bij het opstellen van een optimaal bouwplan en gewasrotatie.

Op de laatste pagina vindt u de perceelsoppervlakte, GPS-coördinaten (bij gestratificeerde meting) maar ook een overzicht van de grondsoort. We vermelden zowel de grondsoort zoals die wettelijk bepaald is (zand, klei of veen), alsmede de praktische grondslag en het verloop hiervan binnen het perceel.

Onze pakketten

U heeft de keuze uit 4 verschillende pakketten bodemanalyses. Naast twee rapporten die alleen gericht zijn op wetgeving, beveelt Nutrilab Agro de pakketten Basis of Basis+ aan. Met een uitgebreide analyse kunt u een van de voornaamste en duurste productiemiddelen, uw grond, in perfecte conditie krijgen en optimaal bemesten, duurzaam gebruiken en gericht verbeteren. U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

 • Derogatie (NLV / P-AL / P-PB)
 • Fosfaatdifferentiatie (P-AL / P-PB)
 • Basis (complete analyse met Bodemindex)
 • Basis+ (complete analyse met Bodemindex / sporenelementen / hoogtekaart / historisch bouwplan)

Overleg met onze monsternemer over het meest geschikte pakket met passend advies voor uw situatie. Uiteraard kunt u verschillende pakketten kiezen voor meerdere percelen. Geen enkel probleem! Bij Nutrilab Agro is maatwerk onze standaard.

Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op