Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Nutrilab B.V. afdeling Nutrilab Agro


Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nutrilab : Nutrilab B.V. gevestigd in Giessen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18114291.

Opdrachtgever : De natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Nutrilab onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of een overeenkomst met Nutrilab aangaat.

Werkzaamheden : Het verrichten van onderzoek en/of uitvoeren van analyses en/of het leveren van producten en/of het geven van adviezen en verlenen van diensten door Nutrilab, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Offerte : De door Nutrilab aan opdrachtgever schriftelijk uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten, volgens een daarbij verstrekte omschrijving en eventuele aan de offerte/prijsopgave verbonden voorwaarden.

1.2 Voor zover in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over zaken en goederen, komt met betrekking tot het verrichten van diensten aan de betreffende bepalingen qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en rechtshandeling hoe ook genaamd, verstrekt door, aangegaan door, dan wel verricht door Nutrilab. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Nutrilab en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 18114291. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

2.2 Opdrachtgever aanvaardt door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Nutrilab gedaan aanbod, de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden.

2.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere toepassing verklaring van toepassing op eventueel nieuwe en/of aanvullende aanbiedingen aan, offertes voor, opdrachten voor, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen met Opdrachtgever.

2.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door Nutrilab uitdrukkelijke en schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluiting van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bij (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever is niet mogelijk. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en deze algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.

2.6 Indien Nutrilab niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nutrilab in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.7 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of (in rechte) wordt vernietigd, laat dit de werking van overige bedingen onverlet. In dat geval is Nutrilab gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zoveel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

2.8 Nutrilab is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het tijdstip van wijzigen.

2.9 Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Nutrilab, gaan de bepalingen uit de algemene voorwaarden voor.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Nutrilab zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het aanbod in de offerte is 2 maanden na dagtekening geldig.

3.2 Indien opdrachtgever een opdracht verstrekt, is hij daaraan gebonden. Nutrilab kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Een offerte of aanbieding op aanvraag van Opdrachtgever is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Nutrilab mag uitgaan.

3.5 Opdrachtgever zal de door Nutrilab gedane aanbieding met inbegrip van de daarin vervatte kennis en gegevens van Nutrilab uitsluitend en alleen gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij het verlenen van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

3.6 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de offerte zijn slechts bindend nadat dit door Nutrilab schriftelijk is bevestigd.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Nutrilab niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.8 Nutrilab is niet gebonden aan de inhoud van folders, advertenties, drukwerk e.d. tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

3.9 Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgever, zijn zij beide hoofdelijk verbonden.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van welke aard dan ook komt slechts tot stand indien en voor zover Nutrilab een opdracht van Opdrachtgever aanvaardt of door Nutrilab feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de opdracht. Indien bij de opdracht van Opdrachtgever door de opdrachtgever aanvullende voorwaarden worden gesteld, of indien er wijzigingen in de door Nutrilab uitgebrachte offerte zijn aangebracht, geldt dat niet als een bevestiging van een opdracht, maar als een vrijblijvend verzoek aan Nutrilab om de offerte aan te passen. Nutrilab is niet verplicht aan dat verzoek gevolg te geven. Indien Nutrilab dat niet doet, is tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen.

4.2 Eventuele (technische) eisen van Opdrachtgever aan door Nutrilab uit te voeren opdrachten of te leveren zaken welke afwijken van de reguliere eisen, dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 De standaard kwaliteitscriteria van ISO 17025 (Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria) zijn van toepassing op alle (onderzoek)methoden, zowel op specifieke norm-methoden, als op eigen methoden, die door Nutrilab uitgevoerd worden. Nutrilab is een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling.

5.2 Nutrilab streeft ernaar de opdracht uit te voeren binnen de in de offerte vermelde (geschatte) termijn. De vastgestelde termijn is echter niet aan te merken als een fatale termijn. Nutrilab zal nimmer door het enkel verstrijken van de termijn zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim zijn.

5.3 Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, kan Nutrilab de aanvang van de werkzaamheden voor een volgende fase uitstellen totdat opdrachtgever de prijs van de voorafgaande fase heeft betaald.

5.4 Indien partijen geen specifieke norm-methode afspreken voor een onderzoeksopdracht, zal Nutrilab naar eigen inzicht een methode kiezen.

5.5 Stoffen en producten c.q. monstermaterialen die door of vanwege de opdrachtgever worden aangeboden voor onderzoek dienen door de Opdrachtgever deugdelijk te worden verpakt en geconserveerd en voorzien van deugdelijke informatie met inachtneming van de toepasselijke normen en voorschriften.

5.6 Nutrilab is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van door of vanwege Opdrachtgever of derden aangeboden monstermaterialen.

5.7 Nutrilab heeft het recht een monster of delen daarvan te weigeren of niet te onderzoeken. Indien bij Nutrilab het vermoeden bestaat dat een monster of delen daarvan stoffen bevat of bevatten die zonder het treffen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij onderzoek een gevaar kunnen opleveren voor mensen of zaken, heeft Nutrilab het recht om het monster te weigeren dan wel om het niet te onderzoeken voordat de opdrachtgever aantoont dat het monster geen gevaar kan opleveren dan wel voordat de opdrachtgever aanvullende informatie verstrekt waaruit blijkt, welke stoffen het monster bevat en aan de hand waarvan Nutrilab kan vaststellen welke veiligheidsvoorzieningen zij dient te treffen.

Artikel 6: Geheimhouding en persoonsgegevens

6.1 Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.

6.2 Indien als gevolg van het door de Opdrachtgever bekend maken van onderzoeksresultaten misverstanden kunnen of zijn ontstaan, ontheft dit Nutrilab van de verplichting tot geheimhouding in de mate die Nutrilab redelijkerwijs nodig heeft om derden toelichting op de onderzoeksresultaten te verschaffen.

6.3 Indien naar oordeel van Nutrilab op grond van de resultaten van het onderzoek gevaar is te duchten voor de volksgezondheid dan wel indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, ontheft dit Nutrilab van zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de desbetreffende autoriteiten. In dat geval informeert Nutrilab de Opdrachtgever, alvorens tot mededeling over de gevaartoestand over te gaan.

6.4 Nutrilab verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst met Opdrachtgever uit te voeren. Nutrilab verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.

6.5 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

6.6 Nutrilab neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.

6.7 Wanneer Opdrachtgever een beroep wil doen op een van de rechten uit de AVG, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend bij de contactpersoon via [email protected].

Artikel 7: Beschikkings- en auteursrechten

7.1 Opdrachtgever heeft het exclusieve en aan derden overdraagbaar gebruiksrecht van de onderzoeksresultaten die met het geven van de opdracht werden beoogd. Gedurende de periode waarin Nutrilab ingevolge artikel 6.2 tot geheimhouding is verplicht heeft Nutrilab echter wel het recht deze onderzoeksresultaten voor zichzelf te gebruiken.

7.2 Voor zover de resultaten van de werkzaamheden bestaan uit analyse- en meetmethoden, werkwijzen, technieken, rekenmodellen en programmatuur, heeft Opdrachtgever ten aanzien van dergelijke resultaten een niet-exclusief en niet aan derden overdraagbaar gebruiksrecht. Nutrilab zal het recht hebben dergelijke methoden, werkwijzen, technieken, rekenmodellen en programmatuur voor zichzelf en voor derden te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen.

7.3 De in artikel 7.1 en 7.2 bedoelde gebruiksrechten zullen gelden vanaf het tijdstip waarop door Nutrilab volledige betaling voor de uitgevoerde werkzaamheden is ontvangen.

7.4 Uitgebrachte rapporten mogen door de Opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van Nutrilab worden gepubliceerd. Publiceren in andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Nutrilab.

7.5 Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst voor reclame, alsmede het gebruik van de naam Nutrilab als mede het beeldmerk van Nutrilab, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nutrilab.

Artikel 8: Tarieven, facturering en betaling

8.1 Is in de offerte een ‘vaste prijs’ opgenomen, dan geldt deze prijs na aanvaarding van de offerte als overeengekomen prijs. Is in de offerte geen ‘vaste prijs’ opgenomen, dat staat tussen Opdrachtgever en Nutrilab vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door de op het moment van de offerte geldende tarieven van Nutrilab. Indien in de offerte een ‘richtprijs’ is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

8.2 Indien Nutrilab met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Nutrilab niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

8.3 Indien de prijsstijging op basis van het tweede lid van dit artikel, en dus anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, tenzij Nutrilab alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid op een op Nutrilab rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

8.4 Alle facturen van Nutrilab moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, worden betaald door Opdrachtgever aan Nutrilab door middel van storting op een door Nutrilab bij de offerte, overeenkomst of factuur vermelde bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten.

8.5 Indien Opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden een maandrente van 1,0 % verschuldigd.

8.6 Nutrilab heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen voor professionele partijen 15 % van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in lid 5 van dit artikel, met een minimum van € 150. Indien Nutrilab echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

8.9 Nutrilab houdt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Nutrilab kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen. Zolang Opdrachtgever het door hem verschuldigde niet heeft voldaan, is Nutrilab eveneens gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

8.10 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Nutrilab en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Nutrilab onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.11 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.12 Nutrilab mag de betalingsvoorwaarden van de Opdrachtgever wijzigen wanneer de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het door in het kader van de overeenkomst Nutrilab geleverde blijft eigendom van Nutrilab totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Nutrilab gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2 Het door Nutrilab geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nutrilab veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Nutrilab daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Nutrilab ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Nutrilab gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Nutrilab bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.4 Voor het geval Nutrilab zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Nutrilab en door Nutrilab aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nutrilab zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10: Garanties en reclamatie

10.1 De door Nutrilab te leveren zaken en verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering/uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Nutrilab kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2 Geen garantie wordt gegeven in het geval dat:

a. sprake is van overmacht;

b. Opdrachtgever nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan;

c. Opdrachtgever de producten onoordeelkundig heeft behandeld of verwerkt;

d. gebrek ontstaat door onjuiste opslag of onderhoud van de producten;

e. Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht of dit geprobeerd heeft of andere door Nutrilab gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd;

f. het geleverde door Opdrachtgever is voorgeschreven of door of namens Opdrachtgever zijn aangeleverd.

10.3 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Nutrilab te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Nutrilab te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Nutrilab in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Nutrilab in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.4 Indien de Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Nutrilab opdracht gegeven heeft.

10.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien Nutrilab aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Nutrilab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nutrilab is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 De aansprakelijkheid van Nutrilab uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Nutrilab gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

11.4 Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de order exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5 Nutrilab is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productieverlies of waardevermindering en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart Nutrilab voor aanspraken van derden.

11.7 Nutrilab is niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan door vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden, ook niet wanneer achteraf blijkt dat de verstrekte informatie juist en volledig was.

11.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan bij het onderzoek van een monster voor zover die schade (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft over de samenstelling van het monster of eigenschappen die het bezit.

11.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Nutrilab en/of de door Nutrilab bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen lijden, tijdens het verblijf in verband met de opdracht op het terrein van Opdrachtgever of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Nutrilab en/of van de door Nutrilab bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.

11.10 Nutrilab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de onderzoeksresultaten niet geschikt zijn voor enig gebruik of voor enige commerciële toepassing en/of dat bij toepassing van de onderzoeksresultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

11.11 Nutrilab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Nutrilab toegeleverde zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door Nutrilab zijn doorgeleverd aan afnemer.

11.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nutrilab of zijn leidinggevende ondergeschikten.

11.13 Iedere aansprakelijkheid van Nutrilab vervalt wanneer Opdrachtgever niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Nutrilab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nutrilab geen invloed kan uitoefenen, waardoor Nutrilab niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, oproep, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, transportmoeilijkheden, arbeidsomstandigheden en andere storingen in het bedrijf van Nutrilab. Nutrilab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nutrilab zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Nutrilab kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten tot het moment dat Nutrilab alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen.

12.4 Voor zover Nutrilab ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nutrilab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Duur overeenkomst, opzegging, verzuim en ontbinding.

13.1 De overeenkomst tussen Nutrilab en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

13.2 Opdrachtgever en Nutrilab kunnen te allen tijde de overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. De partij die de overeenkomst opzegt is verplicht aan de wederpartij mede te delen welke gronden ten grondslag liggen aan de opzegging. Opzegging ontslaat de Opdrachtgever niet van haar (betalings-) verplichtingen jegens Nutrilab.

13.3 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met Nutrilab gesloten overeenkomt en/of deze algemene voorwaarden voortvloeit, is Opdrachtgever in verzuim en is Nutrilab zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (I) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat voldoende zekerheid tot nakoming is gesteld; of (II) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Nutrilab gehouden is tot enige schadevergoeding.

13.4 Partijen hebben het recht de overeenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden als de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank wordt ingediend, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering, het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of indien haar bedrijfsactiviteiten (grotendeels) worden gestaakt, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, in geval van overlijden, of indien sprake is van overmacht, zoals bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden, en de overmachtsituatie meer dan zestig dagen heeft geduurd.

13.5 Indien Nutrilab tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.

13.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Nutrilab recht op vergoeding, daaronder begrepen de kosten en schade die daardoor direct en indirect ontstaan.

13.7 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

14: Diversen

14.1 Nutrilab is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van Nutrilab.

14.2 De rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen ontstaan tussen partijen. Niettemin heeft Nutrilab het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.


Algemene leveringsvoorwaarden Nutrilab B.V.

F2_RM020_NL_november 2021


Op zoek naar een ander onderzoek?

Staat het onderzoek dat u wilt er niet bij? Neem dan contact met ons op. Over het algemeen kunnen wij alle onderzoeken verzorgen.

Neem contact op